Algemene Voorwaarden

 Algemene voorwaarden van Perron 26, zijnde de Verkoper.

Algemeen
Door elke bestelling en aanvaarding van goederen en/of factuur, kasticket, offerte of afleveringsbon, schriftelijk of per e-mail, aanvaardt de Koper deze gehele algemene voorwaarden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of condities van derden niet door de Verkoper erkend.

De inhoud van deze website, met inbegrip van logo's, lay-out, iconen, afbeeldingen, foto's,
filmbeelden, audio, berekeningen, plannen en software, is en blijft uitsluitende eigendom van de Verkoper. Verkoper wijst alle verantwoordelijkheid en elke schade ingevolge niet toe gelaten gebruik of verspreiding van de hand.

Offertes
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Een overeenkomst wordt pas geacht tot stand te zijn gekomen wanneer deze schriftelijk door de Verkoper bevestigd is.

Leveringen
In de mate van het mogelijke zal de levering van de goederen gebeuren binnen het tijdstip dat in de orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die gedragen zullen worden door de Koper. Vermelde prijzen omvatten niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper, de kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend maar worden louter indicatief gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, tenzij in geval van opzettelijke vertraging.
Wij behouden het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden eventuele betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding aan de Koper. Aan de leveringsplicht zal zijn voldaan van zodra de geleverde goederen aan de Koper zijn aangeboden, behoudens tegenbewijs. Bij aflevering zal het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering dienen.

Prijscondities en betalingsvoorwaarden
Alle vermelde prijzen zijn in Euro en inclusief BTW volgens Belgische maatstaffen.
Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk-en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Eventuele belastingen, invoerrechten of heffingen, ingevoerd of verhoogd voor of tijdens de uitvoering der order, mogen door de Verkoper aan de Koper worden doorberekend. Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de Koper in gebreke en kan leiden tot het aanrekenen
van verwijlinteresten, volgens de wettelijke rentevoet. Bij het verzenden van een herinnering zal een administratiekost van €10 in rekening gebracht worden. Indien een aanmaning zonder gevolg is gebleven zal een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de openstaande bedragen worden aangerekend. In geval van inning via gerechtelijke weg vallen alle kosten van advocaten, deurwaarders, rechtbank, e.d. ten laste van de Koper.

Kortingsbonnen

Onze kortingsbonnen vervangen de klantenkaarten, die vanaf 2012 niet meer aangenomen worden. Kortingsbonnen kunnen enkel verkregen worden bij contante betaling. Geen bancontact of kredietkaarten. Onze kortingsbonnen zijn twee jaar geldig vanaf uitgifte. Zij kunnen niet gebruikt worden bij aankoop van promoties en tijdens de feestdagen.

Eigendomsovergang
Zolang de goederen niet volledig betaald zijn door de Koper blijven deze, ook na de aflevering,
eigendom van de Verkoper en kunnen door de Verkoper worden teruggevorderd in geval van niet-tijdige betaling.

Klachten
Elke klacht aangaande facturen dient gedetailleerd en per aangetekende brief te worden
geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur. In geval van niet-conforme levering dienen klachten uiterlijk binnen acht (8) dagen na de levering ingediend te zijn. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die op dat moment kon worden vastgesteld. 

Verzakingsrecht
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de Verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Wanneer de Koper zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar
Perron 26,
Stationsstraat 26, 2950 Kapellen, België.
Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het recht op herroeping. Alvorens de goederen terug te zenden dient de Koper daarvan schriftelijk melding te maken.
Terugzending van de goederen dient te geschieden in originele staat en in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Indien de goederen bij de Koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op verzaking.

Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van de Verkoper behoort te komen. Natuurrampen, brand en andere calamiteiten, productieonderbrekingen, vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers en/of fabrikanten, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, vertragingen in transport, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen die hetzij Verkoper, hetzij leveranciers raken, zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn gelden uitdrukkelijk als overmacht en Verkoper kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Overmacht en andere buitengewone omstandigheden voor de duur ervan bevrijden de Verkoper van de leveringsplicht evenals de overeengekomen leveringstermijn, onverminderd de mogelijkheid de nog niet uitgevoerde overeenkomst te annuleren, dit alles zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn. Indien de Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Verkoper gerechtigd het reeds leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

Gegevensbeheer
Door te bestellen op de website van Perron 26 staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor administratieve doeleinden, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. Persoonlijke gegevens zullen niet worden overgemaakt aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. De Verkoper respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Bevoegdheid: In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de plaats waar de verkoper gevestigd is bevoegd, onverminderd de mogelijkheid om de koper/afnemer te dagvaarden voor de rechtbank van zijn maatschappelijke zetel, woonplaats of vestiging.